Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom web stránky www.bergam.sk je spoločnosť BERGAM SHOP s.r.o. (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“) sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú jej súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.
 3. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).
 4. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie na webovej stránke http://www.bergam.sk/ (ďalej len ,,internetový obchod,,).
 5. Vyplnením objednávky na webovej stránke http://www.bergam.sk/ (ďalej len ,,webová stránka“) kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho.
 6. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 7. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 8. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetového obchodu.
 9. Objednávkou sa rozumie je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar s predávajúcim, teda kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom internetového obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára). Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.
 10. Zmluva je kúpna zmluva dojednaná na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom internetový obchod, a je uzatvorená vo chvíli, keď kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky;
 11. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu.
 12. Užívateľský účet je účet zriadený na základe kupujúcim oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených zmlúv;

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.
 2. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,).
 3. Na uzatvorenie zmluvy, je potrebné aby kupujúci vytvoril návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
 1. Informácie o nakupovanom tovare,
 2. Informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci užívateľského prostredia internetového obchodu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe kupujúcim zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;
 3. Identifikačné údaje kupujúceho slúžiace doručenie tovaru, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 1. V priebehu tvorby návrhu objednávky kupujúci môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Odoslať objednávku“ objednávku vytvorí. Pred stlačením tlačidla je potrebné ešte potvrdiť zoznámenie sa a súhlas s kupujúceho týmito podmienkami, v opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži označovací rámček. Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo predávajúcemu.
 2. Objednávku predávajúci v čo najkratšom čase po tom, ako mu bude doručená, potvrdí správou odoslanou na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto podmienky. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
 3. Môžu nastať aj prípady, kedy predávajúci nebude môcť objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než koľko je zo strany predávajúceho umožnené. Informáciu o maximálnom počte tovaru však vždy v rámci internetového obchodu predávajúci vopred poskytne. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý predávajúci nemôže objednávku potvrdiť, bude kupujúceho kontaktovať a zašle mu ponuku na uzatvorenie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď ponuku predávajúceho kupujúci potvrdí.
 4. V prípade, že v rámci internetového obchodu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena, predávajúci nie je povinný tovar za túto cenu dodať ani v prípade, ak kupujúci obdržal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu zmluvy. V takejto situácii má predávajúci právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku zmluvy, zároveň predávajúci môže zaslať kupujúcemu ponuku na uzavretie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď ponuku predávajúceho kupujúci potvrdí. V prípade, že ponuku predávajúceho kupujúci nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, predávajúci má právo od ponuky aj zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, keď cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba, resp. je navyše číslica.
 5. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu zmluvy, vzniká záväzok kupujúceho k zaplateniu celkovej ceny.
 6. V prípade, že má kupujúci zriadený užívateľský účet, môžete urobiť objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade má kupujúci povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť pred-vyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať identifikačné údaje kupujúceho.
 7. V niektorých prípadoch predávajúci umožňuje na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby kupujúci v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak kupujúci urobí, bude mu tovar poskytnutý so zľavou.

III. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.
 2. Kupujúci je pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovarusa považujú za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu k svojmu užívateľskému účtu, a nesprístupniť ich iným osobám, a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Predávajúci predpokladá, že užívateľský účet používa vždy iba kupujúci. V prípade, že kupujúci umožní využívať svoj užívateľský účet tretím osobám, je z takého konania zaviazaný sám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo z VOP alebo v prípade, ak je kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva viac ako 1x ročne, alebo v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti podľa zmluvy.
 6. Kupujúci berie na vedomie si na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru.
 3. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Predávajúci si vyhadzuje právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku zmluvy, a to ak z dôvodu technickej chyby, vis maior, alebo z iných nepredpokladaných dôvodov bude na internetovom obchode uvedená nesprávna cena tovaru.
 4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.
 5. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.
 6. Kúpna cena je splatná pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode, najmä:
  1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby predávajúci zašle v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do troch pracovných dní.
  2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate Payments, a.s., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 27924505 pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.comgate.cz V prípade platby kartou online je celková cena splatná do troch pracovných dní.
  3. Službou Dobierka,
  4. alebo iným spôsobom uvedeným na výber v internetovom obchode pri vytvorení objednávky.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru nie však skôr ako dôjde k úplnému zaplateniukúpnej ceny zadodaný tovar a nebezpečenstvo škody na tovareprech ádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kup ujúcemu.
 8. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.
 9. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru.
 2. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Dodacia lehota uvedená v internetovom obchode je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.
 3. Predávajúci doručí tovar spôsobom podľa voľby kupujúceho v internetovom obchodu, pričom kupujúci si môže vyberať z nasledujúcich možností:
  1. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa, DPD ParcelShop, Balíkovňa od Českej pošty a na adrese: Horná Počernice, Do Čertous 2634/7, Hala H1, rampa č. 6;
  2. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Česká Pošta, DPD, GLS, Zásielkovňa.

Tovar je možné doručiť iba v rámci Českej a Slovenskej republiky, dálej Rakúska, Nemecka, Talianska, Slovinska a Maďarska.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť dodacie podmienky tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.
 2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.
 3. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu.
 4. Prepravovaný tovar bude vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste a prevzatím tovaru potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia a je povinný toto oznámiť predávajúcemu. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
 5. V prípade, keď kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, nemá to za následok porušenie povinnosti predávajúceho tovar doručiť. Zároveň to, že tovar kupujúci neprevezmete, nepovažuje sa to za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. V takom prípade vzniká právo predávajúceho od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho. Pokiaľ sa predávajúci rozhodne toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení doručí predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, resp. inú adresu uvedenú v objednávke. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
 6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v zmluve dohodnutý, je povinnosťou kupujúceho nahradiť predávajúcemu náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov predávajúci zašleme na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve a sú splatné 14 dní od zaslania e-mailu.
 7. Vprípadeznemo žnenia či sťažen iadodávkytovaru zavin enímtret íchosôb(štra jkyprep ravcov, zásahyorgánovco lnejsprávya iné)alebo v prípade výskytuoko lností objektívnej povahyznemožňujúcich dodávku („vyš šia moc“ -prírodné katastrofy, epidémie, mimoriadny stav, núdzový stav, vojnovýstav, pol itické aekonomickérozhodnutia a pod.)sa dodacial ehota automaticky predlžujeo dobutak éhotoznemo žneniači sťaženia; nároky kupujúceho nanáhra du škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.
 8. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.
 9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď ho prevezme. V prípade, keď kupujúci tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa bodu V./7. podmienok, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na jeho strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho znamená, že od tohto okamihu nesie kupujúci všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.
 10. V prípade, že tovar nebol v internetovom obchode uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, predávajúci bude informovať kupujúceho v prípade:
  1. mimoriadneho výpadku výroby tovaru, pričom oznámi novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné tovar dodať;
  2. omeškanie s dodaním tovaru od dodávateľa predávajúceho, pričom vždy oznámi novú očakávanú dobu dodania.
 11. V prípade, že predávajúci nebudeme schopný tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia tovaru uvedenom v potvrdení objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sú oeb zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.

VI. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:
 1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje jednoznačným vyhlásením o odstúpení písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese reklamacie@bergam.sk. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť vzorový formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke alebo prostredníctvom online formulár, ktorý je prístupný tu. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 3. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom vrátane nepoškodených a neodstránených visačiek na tovare. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, bez porušenia ochranného obalu vrátane originálneho obalu, s nepoškodenými a neodstránenými visačkami na tovare, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, bez visačiek, resp. poškodenými visačkami na tovare alebo čo i len čiastočne spotrebovaný predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje a takýto tovar vráti kupujúcemu.
 5. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zároveň bude vrátený tovar predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.
 7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
 • predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený.
 • zdôvodov uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

 

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení.
 2. V prípade ak kupujúci – podnikateľ odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci - podnikateľ v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 1. Nad rámec práva odstúpiť od zmluvy podľa vyššie uvedeného predávajúci umožní kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom vrátiť bez uvedenia dôvodu tovar v predĺženej lehote 45 dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru v predĺženej lehote (teda v lehote od 15 – 45 dní odo dňa doručenia tovaru) predávajúci nevráti kupujúcemu peniaze, ale poskytne kupujúcemu voucher na nákup tovaru v hodnote tovaru, ktorý v uvedenej lehote vrátil (tj cena tovaru bez nákladov na dopravu). Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Voucher bude zaslaný kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke do 14 dní odo dňa, kedy bude tovar vrátený predávajúcemu. Platnosť voucheru je 1 rok odo dňa jeho vystavenia. Ak voucher kupujúci neuplatní včas, prepadá bez možnosti náhrady.

VII. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy prípadoch uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach a týchto VOP.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať v lehote určenej týmito VOP, alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo umožnené tovar prevziať. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, pokiaľ je zjavné, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne informácie.
 3. Predávajúci odstúpi od zmluvy oznámením na emailovú adresu kupujúceho, odstúpenie je účinné momentom zaslania emailu. Predávajúci je povinný v takomto prípade vrátiť kupujúcemu už uhradenú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 2. Predávajúci zodpovedá ibaza tievady tovaru,ktoré má tovar včasejeho dodaniakupujúc emu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúcinezodpovedá za vady to varu, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.
 3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.
 4. Predávajúci poskytujenadodaný tovarpre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, záruku v trvaní 24 mesiacov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.
 5. Záruka na tovar zaniká:
 • ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp.opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,
 • ak bol tovar použitý na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,
 • ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovanímukupujúceho,
 • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššejmoci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).
 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie v súlade s Reklamačným poriadkom.
 3. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľom obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, e-mailom na adrese reklamacie@bergam.sk O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude informovaný e-mailom. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Podnet na vykonanie kontroly, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je nespokojný s vybavením podnetu alebo sťažnosti môže podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. V súvislosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) , ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci tu.

X. Osobitné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.
 2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi.
 3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, je predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 4. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými.
 2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.7.2023.