Podmienky ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie a stanovujeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je BERGAM SHOP s.r.o. (ďalej len „predávajúci“).

Kontaktovať nás môžete:

 • telefonicky na čísle +420 776 640 288
 • písomne na adrese BERGAM SHOP s.r.o., Silurská 1225/2, 152 00 Praha 5, alebo
 • e-mailom info@bergam.sk.

Rozsah osobných údajov a ich bezpečnosť
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO.
 • kontaktné údaje, ktorými sú e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • registračné údaje (meno, heslo) a nastavenie účtu, ak ste sa pred nákupom zaregistrovali.
 • informácie o produktov a službách, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Ide napríklad o údaje z objednávok, faktúr, úhrad, alebo o údaje z nákupného košíka.
 • informácie o používaní nášho eshopu, o tom ako sa pri návšteve správate, stránky ktoré si čítate, odkazy na ktoré klikáte, spôsob akým prechádzate jednotlivé stránky. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie o vašom zariadení (technické parametre, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač), informácie o IP adrese vášho zariadenia a z toho odvodenej geografickej polohy, ako aj údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií.
 • záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • technologické údaje a logy, ktoré sa zaznamenávajú v informačných systémoch počas vašich návštev na našej webovej stránke, alebo počas komunikácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä statickú (trvalú), alebo dynamickú (dočasne pridelenú) IP adresu vášho zariadenia, údaje o operačnom systém, použitom prehliadači, čas a dĺžku trvania návštevy, alebo komunikácie.
 • V prípade, že sa do zákazníckeho účtu prihlasujete prostredníctvom služby Facebook alebo Google, získavame osobné údaje o Vás od spoločnosti Meta Platforms Ltd., prípadne od spoločnosti Google LLC.

Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované, chránené novou generáciou firewallov a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci.

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho internetového obchodu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Gadgets House s.r.o., IČ 24280071, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, Spisová značka C 192465/MSPH,
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb ComGate Payments, a.s., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 27924505

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

Účel a právne základy spracúvania
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pre vybavenia objednávok a ďalších plnení zo zmluvy ktorú s nami uzavriete. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:
Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a), b), c) nariadenia GDPR

 • Pre účely zobrazovania behaviorálnej reklamy na základe vašich záujmov podľa predošlého obsahu navštívených stránok.
 • Pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži.
 • Pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku).
 • Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.
 • Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom.
 • Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 • Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy,
 • Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR
 • Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov
Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry)
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,
 • spracovanie platieb v našej predajni alebo v rámci e - shopu,
 • doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,
 • služby vedenia účtovníctva,
 • služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,
 • právne služby,
 • audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Doba uschovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané na základe súhlasu, sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Práva dotknutej osoby
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva: právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Právo na prístup
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Uplatnenie práv dotknutej osoby
Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/. Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

Zmena pravidiel ochrany osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.